Hasící pøístroje shop infoPožární ochrana   Hasící pøístroje   a Druhy dokumentace požární ochrany  - Pøedpisy a informace

 

 

 

Druhy dokumentace požární ochrany

 

 

(dle § 27 vyhl. è. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpeènosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

 

§         Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují èinnosti se zvýšeným požárním nebezpeèím nebo s vysokým požárním nebezpeèím (tzn. èinnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona è. 133/1985 Sb., o požární ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù), jsou povinny zpracovávat pøedepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpeènosti v ní stanovené a dokumentaci udržovat v souladu se skuteèným stavem.

 

§         Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpeènosti provozovaných èinností a prokazuje se plnìní nìkterých povinností stanovených pøedpisy o požární ochranì.

 

§         Dokumentaci požární ochrany tvoøí:

-        dokumentace o zaèlenìní do kategorie èinností se zvýšeným požárním nebezpeèím nebo s vysokým požárním nebezpeèím,

-        posouzení požárního nebezpeèí,

-        stanovení organizace zabezpeèení požární ochrany,

-        požární øád,

-        požární poplachové smìrnice,

-        požární evakuaèní plán,

-        dokumentace zdolávání požárù,

-        øád ohlašovny požárù,

-        tematický plán a èasový rozvrh školení zamìstnancù a odborné pøípravy preventivních požárních hlídek a preventistù požární ochrany,

-        dokumentace o provedeném školení zamìstnancù a odborné pøípravì preventivních požárních hlídek a preventistù požární ochrany,

-        požární kniha,

-        dokumentace o èinnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popøípadì požární hlídky.

- dokumentace o kontrolách a revizích pro hasící pøístroje

 

§         Souèástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpeènosti, zpracovávaná a schvalovaná, popøípadì vedená podle zvláštních pøedpisù, napø.:

-        požárnì bezpeènostní øešení,

-        bezpeènostní dokumentace (zákon è. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií zpùsobených vybranými nebezpeènými chemickými látkami a chemickými pøípravky a o zmìnì zákona è. 425/1990 Sb., o okresních úøadech, úpravì jejich pùsobnosti a o nìkterých dalších opatøeních s tím souvisejících, ve znìní pozdìjších pøedpisù, (zákon o prevenci závažných havárií)),

-        bezpeènostní listy (§ 14 zákona è. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní zákona è. 352/1999 Sb. a zákona è. 258/2000 Sb.),

-        doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodù vztahujících se k požární bezpeènosti výrobkù nebo èinností,

-        rozhodnutí a stanoviska správních úøadù týkající se požární bezpeènosti pøi provozovaných èinnostech.

 


Hasicí pøístroje - umístìní
Kontroly a údržba pro hasicí pøístroje
Oznaèení a vybavení  pro hasicí pøístroje
Základní informace pro  hasicí pøístroje

 

Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

Požární poplachové smìrnice a hasicí pøístroje
Základní hasební látky a jejich úèinky - hasicí pøístroje
Dokumentace požární ochrany Hasicí pøístroje - Katalog
Školení o požární ochranì Preventivní požární prohlídky Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

 


Hasicí pøístoje pìnové | Hasicí pøístoje práškové | Hasicí pøístoje snìhové - CO2 | Hasicí pøístoje vodní | Detektory | Hlásièe | Seznam hasicí pøístroje shop
Povinnosti pøi používání nìkterých spotøebièù | Cvièný požární poplach | Tøídy požárù | Hoølavé látky v únikových cestách | Druhy a kontrola hasicích pøístrojù | Dokumentace