Hasící pøístroje shop info

Požární ochrana   Hasící pøístroje   a Požární poplachové smìrnice - Pøedpisy a informace

 

 

 

Požární poplachové smìrnice

 

 

(dle § 32 vyhl. è. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpeènosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

 

 

§         Požární poplachové smìrnice vymezují èinnosti zamìstnancù, popøípadì dalších osob pøi vzniku požáru.

 

§         Požární poplachové smìrnice obsahují:

-        postup èinnosti osoby, která zpozoruje požár,

-        zpùsob a místo ohlášení požáru (napø. osobnì v recepci hotelu),

-        zpùsob vyhlášení požárního poplachu pro zamìstnance, popø. jednotku hasièského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasièù podniku (napø. rozhlasem – vyhlásit „kód 3000“),

-        postup osob pøi vyhlášení požárního poplachu (napø. zajištìní evakuace a pomoci pøi zdolávání požáru),

-        telefonní èíslo ohlašovny požárù (pokud je zøízena),

-        telefonní èísla tísòového volání,

-        telefonní èísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelù elektrické energie, plynu a vody.

 

§         Požární poplachové smìrnice se zveøejòují tak, aby byly dobøe viditelné a trvale pøístupné pro všechny osoby vyskytující se v daném prostoru (v místì provozované èinnosti).

 

§         Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpeèí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základì stanovení podmínek požární bezpeènosti (napø. Stanovení organizace zabezpeèení požární ochrany), provìøuje se úèinnost opatøení uvedených v požárních poplachových smìrnicích nejménì jednou za rok formou cvièného požárního poplachu. Vyhlášení cvièného požárního poplachu se pøedem oznámí pøíslušnému operaènímu støedisku hasièského záchranného sboru kraje. Cvièný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním pomìru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli èinnosti.

 

§         Dokumentaci zpracovává, popø. vede odbornì zpùsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

 

§         Dokumentaci schvaluje:

-        statutární orgán právnické osoby nebo jím povìøený vedoucí zamìstnanec,

-        podnikající fyzická osoba nebo její odpovìdný zástupce

pøed zahájením èinnosti, k níž se dokumentace vztahuje.

 

 


Hasicí pøístroje - umístìní
Kontroly a údržba pro hasicí pøístroje
Oznaèení a vybavení  pro hasicí pøístroje
Základní informace pro  hasicí pøístroje

 

Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

Požární poplachové smìrnice a hasicí pøístroje
Základní hasební látky a jejich úèinky - hasicí pøístroje
Dokumentace požární ochrany Hasicí pøístroje - Katalog
Školení o požární ochranì Preventivní požární prohlídky Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

 


Hasicí pøístoje pìnové | Hasicí pøístoje práškové | Hasicí pøístoje snìhové - CO2 | Hasicí pøístoje vodní | Detektory | Hlásièe | Seznam hasicí pøístroje shop
Povinnosti pøi používání nìkterých spotøebièù | Cvièný požární poplach | Tøídy požárù | Hoølavé látky v únikových cestách | Druhy a kontrola hasicích pøístrojù | Dokumentace