Hasící pøístroje shop infoPožární ochrana   Kontroly a údržba hasicích pøístrojù  - Pøedpisy a informace

 

 

 

Kontroly a údržba hasicích pøístrojù

 

 

(dle § 9 vyhl. è. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpeènosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

 

 

§         Aby hasicí pøístroj splnil svoji funkci, musí být provozuschopný, tedy udržován v øádném technickém stavu. Provozuschopnost (napø. pøi kontrolách provádìných Hasièským záchranným sborem) se prokazuje dokladem o kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštìcí armatury.

 

§         Kontrola hasicího pøístroje se provádí:

-        nejménì jednou za rok (pokud napø. dokumentace výrobce nestanoví jinak) nebo

-        po každém použití nebo

-        vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti, napø. pøi mechanickém poškození, pøi nesprávném tlaku (hodnotu provozního tlaku lze odeèítat z manometru).

 

§         První kontrola provozuschopnosti hasicího pøístroje musí být provedena nejdéle 1 rok pøed jeho instalací.

 

§         Periodická zkouška (povrchová prohlídka, kontrola znaèení, prohlídka vnitøku nádoby, zkouška pevnosti a tìsnosti nádoby, zkouška tìsnosti spouštìcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu), tedy podrobnìjší kontrola, se provádí:

-        jednou za 3 roky u hasicích pøístrojù vodních a pìnových,

-        jednou za 5 let u ostatních hasicích pøístrojù.

 

§         Kontroly, údržbu, opravy a plnìní hasicích pøístrojù mohou provádìt jen osoby s odbornou kvalifikací, v souladu s vyhláškou è. 246/2001 Sb.

 


Pozor na rozdíl v datech na nálepkách. Hasící pøístroje bývají oznaèeny  2 daty, kontroly a periodické zkoušky. 


Hasicí pøístroje - umístìní
Kontroly a údržba pro hasicí pøístroje
Oznaèení a vybavení  pro hasicí pøístroje
Základní informace pro  hasicí pøístroje

 

Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

Požární poplachové smìrnice a hasicí pøístroje
Základní hasební látky a jejich úèinky - hasicí pøístroje
Dokumentace požární ochrany Hasicí pøístroje - Katalog
Školení o požární ochranì Preventivní požární prohlídky Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

 


Hasicí pøístoje pìnové | Hasicí pøístoje práškové | Hasicí pøístoje snìhové - CO2 | Hasicí pøístoje vodní | Detektory | Hlásièe | Seznam hasicí pøístroje shop
Povinnosti pøi používání nìkterých spotøebièù | Cvièný požární poplach | Tøídy požárù | Hoølavé látky v únikových cestách | Druhy a kontrola hasicích pøístrojù | Dokumentace