Hasící pøístroje shop info

Požární ochrana  Oznaèení a vybavení hasicích pøístrojù  Hasicí pøístroje - Pøedpisy a informace

 

Oznaèení a vybavení hasicích pøístrojù

 

 

(dle § 9 vyhl. è. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpeènosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

 

 

§         Každý hasicí pøístroj musí být opatøen:

-        plombou spouštìcí armatury,

-        kontrolním štítkem.

 

§         Kontrolní štítek musí být trvale èitelný a viditelný pøi pohledu na hasicí pøístroj (nevyluèuje-li to jeho konstrukèní provedení), nesmí zasahovat do typového štítku a pøekrývat výrobní èíslo hasicího pøístroje.

 


Na kontrolním štítku pro hasicí pøístroje bývají obvykle  2 data vztahující se ke kontrole - datum kontroly a datum pøíští kontroly. U nìkterých typù štítkù pro hasící pøístroje je lze snadno zamìnit - pozor.


Hasicí pøístroje - umístìní
Kontroly a údržba pro hasicí pøístroje
Oznaèení a vybavení  pro hasicí pøístroje
Základní informace pro  hasicí pøístroje

 

Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

Požární poplachové smìrnice a hasicí pøístroje
Základní hasební látky a jejich úèinky - hasicí pøístroje
Dokumentace požární ochrany Hasicí pøístroje - Katalog
Školení o požární ochranì Preventivní požární prohlídky Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

 


Hasicí pøístoje pìnové | Hasicí pøístoje práškové | Hasicí pøístoje snìhové - CO2 | Hasicí pøístoje vodní | Detektory | Hlásièe | Seznam hasicí pøístroje shop
Povinnosti pøi používání nìkterých spotøebièù | Cvièný požární poplach | Tøídy požárù | Hoølavé látky v únikových cestách | Druhy a kontrola hasicích pøístrojù | Dokumentace