Hasící pøístroje shop infoPožární ochrana   Hasicí pøístroje a jejich použití podle hasiva - Pøedpisy a informace

 

 

Práškový hasicí pøístroj

Ideální použití:

§         Hasící pøístroj pro  Prùmysl, obchod, energetika, dùlní hornictví, olejové a plynové kotelny, kanceláøe, knihovny, rodinné domy, rekreaèní objekty, garáže.

§         Tøída požáru: A, B, C.

Vhodné použití:

§         Hasící pøístroj pro  Úøady, sklady, archívy, obchodní domy, školy, hotely, nemocnice, chaty, sklepy, dílny, železnièní pøeprava, automobily.

§         Tam, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pìnou.

§         K hašení zaøízení pod napìtím max. do 1000 V z min. vzdálenosti 1 m.

Nevhodné použití:

§         Jemná mechanika a elektronika, telefonní ústøedny, elektrické rozvodny, místnosti, kde jsou pøístroje citlivé na prach.

Nesmí se použít:

§         Hasící pøístroj pro Lehké hoølavé a alkalické kovy, volnì ložené sypké materiály, prach (nebezpeèí výbuchu a rozšíøení požáru).

 

Snìhový hasicí pøístroj

Ideální použití:

§         Hasící pøístroj pro  Elektrická zaøízení pod napìtím (výpoèetní støediska, telefonní ústøedny, energetická centra), hoølavé plyny.

§         Tøída požáru: B, C.

Vhodné použití:

§         Hasící pøístroj pro  Laboratoøe, potravináøství, energetika, prostory s jemnou mechanikou, elektronickými zaøízeními nebo hoølavými kapalinami.

§         Tam, kde by nemìly zùstat zbytky hasební látky.

Nevhodné použití:

§         Hasící pøístroj pro  Pevné látky typu døeva, textilií, uhlí (možnost opìtovného vznícení od zahøátých konstrukcí).

§         Na otevøených prostranstvích s velkou výmìnou vzduchu.

§         V uzavøených prostorách s výskytem osob (možnost vzniku nebezpeèné koncentrace CO2 – nebezpeèí udušení).

Nesmí se použít:

§         Hoølavé prachy, sypké látky (nebezpeèí výbuchu a rozšíøení požáru), hoølavé a alkalické kovy.

 

Pìnový hasicí pøístroj

Ideální použití:

§         Hasící pøístroj pro  Hoølavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.).

§         Tøída požáru: A, B.

Vhodné použití:

§         Hasící pøístroj pro  Sklady, komerèní objekty, domácnosti, pevné látky (døevo, papír, uhlí, textilie, pryž).

Nevhodné použití:

§         Hoølavé kapaliny nízkovroucí a mísící se s vodou (alkoholy), hoølavé plyny a kovy.

Nesmí se použít:

§         Elektrická zaøízení pod napìtím a v jejich blízkosti (riziko úrazu el. proudem), hoølavé kovy (napø. hoøèík a jeho slitiny s hliníkem).

 

Vodní hasicí pøístroj

Ideální použití:

§         Hasící pøístroj pro  Pevné hoølavé látky organického pùvodu, které žhnou (døevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.).

§         Tøída požáru: A

Vhodné použití:

§         Hasící pøístroj pro  Papírenský a døevaøský prùmysl, sklady pevných hoølavých látek, školy, archívy.

§         Hoølavé kapaliny rozpustné ve vodì (alkoholy, ketony).

Nevhodné použití:

§         Hoølavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje), hoølavé plyny.

§         Cenné materiály a zaøízení, kde je nebezpeèí škod promáèením.

Nesmí se použít:

§         Elektrická zaøízení pod napìtím a v jejich blízkosti (riziko úrazu el. proudem), lehké a alkalické kovy, látky, které prudce reagují s vodou.

 


Hasicí pøístroje - umístìní
Kontroly a údržba pro hasicí pøístroje
Oznaèení a vybavení  pro hasicí pøístroje
Základní informace pro  hasicí pøístroje

 

Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

Požární poplachové smìrnice a hasicí pøístroje
Základní hasební látky a jejich úèinky - hasicí pøístroje
Dokumentace požární ochrany Hasicí pøístroje - Katalog
Školení o požární ochranì Preventivní požární prohlídky Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

 


Hasicí pøístoje pìnové | Hasicí pøístoje práškové | Hasicí pøístoje snìhové - CO2 | Hasicí pøístoje vodní | Detektory | Hlásièe | Seznam hasicí pøístroje shop
Povinnosti pøi používání nìkterých spotøebièù | Cvièný požární poplach | Tøídy požárù | Hoølavé látky v únikových cestách | Druhy a kontrola hasicích pøístrojù | Dokumentace