Hasící pøístroje shop infosPožární ochrana   Umístìní hasicích pøístrojù  - Pøedpisy a informace

 

 

Umístìní hasicích pøístrojù

 

 

(dle § 3 vyhl. è. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpeènosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

 

 

§         Umístìní hasicího pøístroje musí umožòovat jeho snadné a rychlé použití.

 

§         Hasicí pøístroj se umísuje tak, aby byl snadno viditelný a volnì pøístupný. Je-li to nezbytné (napø. z provozních dùvodù), lze hasicí pøístroj umístit i do skrytých prostor. V pøípadech, kdy je omezena nebo ztížena orientace z hlediska jejich rozmístìní (napø. v nepøehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k oznaèení umístìní použije pøíslušná požární znaèka umístìná na viditelném místì.

 

§         Hasicí pøístroje se umísují v místech s nejvyšší pravdìpodobností vzniku požáru nebo v jejich dosahu.

 

§         Volba druhù a typù hasicích pøístrojù se provede v závislosti na charakteru pøedpokládaného požáru, vyskytujících se hoølavých látkách nebo provozované èinnosti. Pøi tom musí být vylouèeno, že bude v pøípadì potøeby použit hasicí pøístroj s nevhodnou hasební látkou.

 

§         Pøenosné hasicí pøístroje se umísují:

-        na svislé stavební konstrukci (na stìnì) – rukoje musí být max. 1,5 m nad podlahou; nebo

-        na vodorovné stavební konstrukci (na podlaze) – pokud jsou k tomu konstrukènì pøizpùsobeny, musí být vhodným zpùsobem zajištìny proti pádu (øetízek, úchytka).

 

§         V dopravních prostøedcích a na strojích se hasicí pøístroje umísují tak, aby nemohly ohrozit bezpeènost osob, mohou být vodorovnì, avšak zajištìny proti pohybu.

 


Viditelné umístìní pro hasící pøístroje neznamená umístìní napø. ve výklenku za rohem za otevøenými dveømi. V takovém pøípadì je nutné umístit pro hasicí pøístroje pøíslušnou požární znaèku

 

 

Hasicí pøístroje - umístìní
Kontroly a údržba pro hasicí pøístroje
Oznaèení a vybavení  pro hasicí pøístroje
Základní informace pro  hasicí pøístroje

 

Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

Požární poplachové smìrnice a hasicí pøístroje
Základní hasební látky a jejich úèinky - hasicí pøístroje
Dokumentace požární ochrany Hasicí pøístroje - Katalog
Školení o požární ochranì Preventivní požární prohlídky Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

 


Hasicí pøístoje pìnové | Hasicí pøístoje práškové | Hasicí pøístoje snìhové - CO2 | Hasicí pøístoje vodní | Detektory | Hlásièe | Seznam hasicí pøístroje shop
Povinnosti pøi používání nìkterých spotøebièù | Cvièný požární poplach | Tøídy požárù | Hoølavé látky v únikových cestách | Druhy a kontrola hasicích pøístrojù | Dokumentace