Hasící pøístroje shop infoPožární ochrana   Základní informace o hasicích pøístrojích pro firmy - Pøedpisy a informace

 

 

 

 

Základní informace o hasicích pøístrojích pro firmy

 

 

Hasicí pøístroje patøí mezi tzv. vìcné prostøedky požární ochrany a mùžeme je rozdìlit na hasicí pøístroje:

§         pøenosné,

§         pøívìsné,

§         pojízdné.

 

Definice (dle § 1 vyhl. è. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpeènosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)):

Vìcné prostøedky požární ochrany jsou prostøedky používané k ochranì, záchranì a evakuaci osob, k hašení požáru a prostøedky používané pøi èinnosti jednotky požární ochrany pøi záchranných a likvidaèních pracích a ochranì obyvatelstva pøi plnìní úkolù civilní ochrany, popøípadì pøi èinnosti požární hlídky.

 

Hasicí pøístroje dále rozdìlujeme podle typu náplnì:

§         práškové,

§         snìhové (plynové - CO2),

§         pìnové,

§         vodní,

§         halotronové.

 

Jak vybrat vhodný hasicí pøístroj?

§         Vhodnost a použití hasicích pøístrojù je závislá na hoølavé látce, na úèinku hasební látky a znalosti prostoru, kde má být hasicí pøístroj použit.

§         Nejèastìji se v objektech používají hasicí pøístroje pøenosné, hasicí pøístroje pojízdné se používají v podmínkách na nìkterých provozech. Liší se pouze ve zpùsobu uvedení do èinnosti a v objemu hasiva.

 

Jak hasicí pøístroj používat?

§         Správné použití je graficky znázornìno na každém hasicím pøístroji a je doplnìno krátkým popiskem.

§         Hasební zásah provádìjte vždy po smìru vìtru a hoøící plochu haste od kraje.

§         Hasicí pøístroj lze použít opakovanì.

§         Po každém použití hasicího pøístroje zajistìte jeho opìtovné naplnìní u odborné servisní firmy. Naplnìní a kontrolu hasicího pøístroje je nutné zajistit i po krátkém použití, vyhnete se tak komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva pøi dalším použití hasicího pøístroje.

 

Jak jsou hasicí pøístroje konstruovány?

§         Hasicí pøístroje jsou konstruovány tak, aby jejich používání a manipulace s nimi byla jednoduchá, aby nemìly velkou hmotnost a byly spolehlivé. Vzhledem k omezenému množství hasiva a omezené dobì èinnosti jsou používány pøedevším na zaèínající požáry, kdy je možno ještì bezpeènì hasící pøístroje použít.

§         Hasicí pøístroje se skládají z tlakové nádoby s hasivem, armatur, manometrù apod. Mohou být pod stálým tlakem (v tomto pøípadì je hasivo vytlaèováno hnacím plynem po uvedení do èinnosti) nebo mohou být konstruovány tak, že vnì nebo uvnitø pøístroje je tlaková láhev nebo patrona s výtlaèným plynem (v tomto pøípadì dojde k vytlaèení hasiva z pøístroje až po otevøení ventilu tlakové láhve, napø. u pojízdných hasicích pøístrojù, nebo po naražení pøístroje nárazníkovou armaturou).

 


Hasicí pøístroje - umístìní
Kontroly a údržba pro hasicí pøístroje
Oznaèení a vybavení  pro hasicí pøístroje
Základní informace pro  hasicí pøístroje

 

Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

Požární poplachové smìrnice a hasicí pøístroje
Základní hasební látky a jejich úèinky - hasicí pøístroje
Dokumentace požární ochrany Hasicí pøístroje - Katalog
Školení o požární ochranì Preventivní požární prohlídky Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

 


Hasicí pøístoje pìnové | Hasicí pøístoje práškové | Hasicí pøístoje snìhové - CO2 | Hasicí pøístoje vodní | Detektory | Hlásièe | Seznam hasicí pøístroje shop
Povinnosti pøi používání nìkterých spotøebièù | Cvièný požární poplach | Tøídy požárù | Hoølavé látky v únikových cestách | Druhy a kontrola hasicích pøístrojù | Dokumentace