Hasící pøístroje shop info

Požární ochrana   Odborná zpùsobilost - Pøedpisy a informace

 

 

Odborná zpùsobilost v požární ochranì

 

 

(dle § 11 zákona è. 133/1985 Sb.,

o požární ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù)

 

 

Vyhláška rozeznává:

»      Odbornì zpùsobilá osoba

»      Technik požární ochrany

»      Preventista požární ochrany

 

 

ODBORNÌ ZPÙSOBILÁ OSOBA

 

§         Plnìní povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a zákona o požární ochranì mohou zabezpeèovat pouze odbornì zpùsobilé osoby. Jedná se o následující:

-         zabezpeèit posouzení požárního nebezpeèí z hlediska ohrožení osob, zvíøat a majetku a plnìní dalších povinností na úseku požární ochrany u èinností s vysokým požárním nebezpeèím,

-         provádìt odbornou pøípravu preventistù požární ochrany u èinností s vysokým požárním nebezpeèím,

-         provádìt odbornou pøípravu zamìstnancù zaøazených do preventivních požárních hlídek u èinností s vysokým požárním nebezpeèím.

 

§         Odbornì zpùsobilými osobami jsou:

-          znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalcù a znaleckých ústavù vedených krajskými soudy,

-          fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož souèástí je ovìøovací program pro odbornou zpùsobilost na úseku požární ochrany schválený Ministerstvem vnitra,

-          fyzické osoby, které složily zkoušku odborné zpùsobilosti pøed komisí ustavenou Ministerstvem vnitra,

-          pøíslušníci Hasièského záchranného sboru Èeské republiky (podle zákona è. 238/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù)HotwordStyle=BookDefault; .

 

§         Výše uvedeným fyzickým osobám vydá Ministerstvo vnitra osvìdèení o odborné zpùsobilosti. Ministerstvo mùže na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvìdèení tomu, kdo pøi výkonu èinnosti odbornì zpùsobilé osoby vykazuje závažné nedostatky.

 

§         Èinnost odbornì zpùsobilé osoby mùže být vykonávána:

-          v pracovnìprávním vztahu (zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù;HotwordStyle=BookDefault;  nebo

-          na základì zvláštního zákona (zákon è. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znìní pozdìjších pøedpisù).HotwordStyle=BookDefault;

 

§         Osoba odbornì zpùsobilá má odbornou zpùsobilost i k výkonu èinnosti technika požární ochrany.

 

TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY

 

§         Plnìní povinností vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpeèovat technici požární ochrany. Jedná se o následující:

-        zabezpeèovat v potøebném množství a druzích požární techniku, vìcné prostøedky požární ochrany (napø. pøenosné hasicí pøístroje) a požárnì bezpeènostní zaøízení (napø. hydranty, požární dveøe) a udržovat Hasicí pøístroje  v provozuschopném stavu,

-        vytváøet podmínky pro hašení požárù a pro záchranné práce, umístìní pro hasicí pøístroje

-        dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpeènosti výrobkù nebo èinností,

-        oznaèovat pracovištì a ostatní místa pøíslušnými bezpeènostními znaèkami, pøíkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochranì, a to vèetnì míst, na kterých se nachází vìcné prostøedky požární ochrany (napø. pøenosné hasicí pøístroje) a požárnì bezpeènostní zaøízení (napø. hydranty, elektrická požární signalizace),

-        pravidelnì provádìt preventivní požární prohlídky, jak jsou umístìny hasicí pøístroje

-        umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnìní povinností, tzn. poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace,

-        bezodkladnì oznamovat územnì pøíslušnému operaènímu støedisku hasièského záchranného sboru krajeHotwordStyle=BookDefault;  každý požár vzniklý pøi èinnostech právnických osob nebo podnikajících fyzických osob nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

-        pøi spalování hoølavých látek na volném prostranství stanovit opatøení proti vzniku a šíøení požáru, toto spalování vèetnì navrhovaných opatøení pøedem oznámit územnì pøíslušnému hasièskému záchrannému sboru kraje,HotwordStyle=BookDefault; HotwordStyle=BookDefault;

-        u èinností se zvýšeným požárním nebezpeèím a s vysokým požárním nebezpeèím:

»       stanovit organizaci zabezpeèení požární ochrany,

»       prokazatelným zpùsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpeènosti provozovaných èinností, pøípadnì technologických postupù a zaøízení, nejsou-li podmínky provozování èinností a zabezpeèování údržby a oprav zaøízení stanoveny zvláštním právním pøedpisem,

»       zajišovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zaøízení zpùsobem a ve lhùtách stanovených podmínkami požární bezpeènosti nebo výrobcem zaøízení,

»       stanovit z hlediska požární bezpeènosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob povìøených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zaøízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními pøedpisy (napø. vyhl. è. 50/1978 Sb., o odborné zpùsobilosti v elektrotechnice)HotwordStyle=BookDefault;  a zabezpeèit provádìní prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s pøíslušnou kvalifikací,

»       mít k dispozici požárnì technické charakteristiky vyrábìných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálù potøebné ke stanovení preventivních opatøení k ochranì života a zdraví osob a majetku.

-        u èinností se zvýšeným požárním nebezpeèím provádìt:

»      školení vedoucích zamìstnancù o požární ochranì

»      odbornou pøípravu preventistù požární ochrany

»      odbornou pøípravu zamìstnancù zaøazených do preventivních požárních hlídek

»      školení ostatních zamìstnancù o požární ochranì

-        u èinností s vysokým požárním nebezpeèím provádìt:

»      školení vedoucích zamìstnancù o požární ochranì

»      školení ostatních zamìstnancù o požární ochranì

 

§         Odborná zpùsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné zpùsobilosti pøed komisí ustavenou Ministerstvem vnitra.

 

§         Technikùm požární ochrany vydá Ministerstvo vnitra osvìdèení o odborné zpùsobilosti. Ministerstvo vnitra mùže na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvìdèení tomu, kdo pøi výkonu èinnosti technika požární ochrany vykazuje závažné nedostatky.

 

§         Èinnost technika požární ochrany mùže být vykonávána:

-          v pracovnìprávním vztahu (zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù;HotwordStyle=BookDefault;  nebo

-          na základì zvláštního zákona (zákon è. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znìní pozdìjších pøedpisù).HotwordStyle=BookDefault;

 

§         Technik požární ochrany má odbornou zpùsobilost i k plnìní úkolù preventisty požární ochrany.

 

 

 

PREVENTISTA POŽÁRNÍ OCHRANY

 

§         Plnìní úkolù podle § 5 odst. 1 písm. d) a e) a § 16a odst. 1 písm. c) zákona o požární ochranì mùže vykonávat preventista požární ochrany. Jedná se o následující:

-        oznaèovat pracovištì a ostatní místa pøíslušnými bezpeènostními znaèkami, pøíkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochranì, a to vèetnì míst, na kterých se nachází vìcné prostøedky požární ochrany (napø. pøenosné hasicí pøístroje) a požárnì bezpeènostní zaøízení (napø. hydranty, elektrická požární signalizace),

-        pravidelnì kontrolovat dodržování pøedpisù o požární ochranì a neprodlenì odstraòovat zjištìné závady, tzn. provádìt preventivní požární prohlídky, umístìní pro hasicí pøístroje

-        provádìt školení ostatních zamìstnancù o požární ochranì u èinností se zvýšeným požárním nebezpeèím.

 

§         Preventista požární ochrany vykonává èinnost na základì absolvování odborné pøípravy.

 

Hasicí pøístroje - umístìní
Kontroly a údržba pro hasicí pøístroje
Oznaèení a vybavení  pro hasicí pøístroje
Základní informace pro  hasicí pøístroje

 

Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

Požární poplachové smìrnice a hasicí pøístroje
Základní hasební látky a jejich úèinky - hasicí pøístroje
Dokumentace požární ochrany Hasicí pøístroje - Katalog
Školení o požární ochranì Preventivní požární prohlídky Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

 


Hasicí pøístoje pìnové | Hasicí pøístoje práškové | Hasicí pøístoje snìhové - CO2 | Hasicí pøístoje vodní | Detektory | Hlásièe | Seznam hasicí pøístroje shop
Povinnosti pøi používání nìkterých spotøebièù | Cvièný požární poplach | Tøídy požárù | Hoølavé látky v únikových cestách | Druhy a kontrola hasicích pøístrojù | Dokumentace