Hasící pøístroje shop infoPožární ochrana   Preventivní požární prohlídka  Hasicí pøístroje - Pøedpisy a informace

 

 

 

Preventivní požární prohlídky

 

 

(dle §§ 12, 13 vyhl. è. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpeènosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

 

 

§         Pravidelné kontroly dodržování pøedpisù o požární ochranì patøí mezi povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob podle zákona o požární ochranì.

 

§         Tyto pravidelné kontroly se zabezpeèují formou preventivních požárních prohlídek a provìøováním dokladù o plnìní povinností stanovených pøedpisy o požární ochranì.

 

§         Pøedmìtem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišování stavu zabezpeèení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, zpùsobu dodržování podmínek požární bezpeènosti a provìøování dokladù o plnìní povinností stanovených pøedpisy o požární ochranì.

 

§         Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranìní zjištìných závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhùty k odstranìní zjištìných požárních závad navrhuje osoba provádìjící preventivní požární prohlídku.

 

§         Preventivní požární prohlídky se provádìjí ve všech objektech a zaøízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují èinnosti se zvýšeným požárním nebezpeèím nebo s vysokým požárním nebezpeèím (tzn. èinnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona è. 133/1985 Sb., o požární ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù).

 

§         V objektech a zaøízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují èinnosti bez zvýšeného požárního nebezpeèí, se preventivní požární prohlídky provádìjí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelnì vyskytují souèasnì nejménì 3 osoby v pracovním pomìru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veøejnost, popø. v dalších objektech nebo zaøízeních, pokud tak urèí provozovatelé tìchto èinností.

 

§         Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popø. jiným prokazatelným zpùsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostøednì po jejím provedení.

 

§         Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje:

-        datum provedení,

-        oznaèení objektu a pracovištì,

-        zjištìné skuteènosti,

-        navržená opatøení, stanovení zpùsobu a termínù jejich splnìní,

-        jméno a podpis osoby, která záznam provedla,

-        jméno a podpis vedoucího zamìstnance kontrolovaného pracovištì nebo jiné urèené osoby,

-        záznam o splnìní navržených opatøení.

 

 

§         Systém provádìní preventivních požárních prohlídek a zpùsob vedení záznamù lze podrobnì upravit schváleným posouzením požárního nebezpeèí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základì stanovení podmínek požární bezpeènosti (napø. Stanovení organizace zabezpeèení požární ochrany).

 

§         Preventivní požární prohlídky se provádìjí v následujících lhùtách:

-        v objektech a zaøízeních, kde jsou provozovány èinnosti s vysokým požárním nebezpeèím, nejménì jednou za 3 mìsíce,

-        v objektech a zaøízeních, kde jsou provozovány èinnosti se zvýšeným požárním nebezpeèím, nejménì jednou za 6 mìsícù,

-        v objektech a zaøízeních, kde jsou provozovány èinnosti bez zvýšeného požárního nebezpeèí (uvedené výše), nejménì jednou za rok.

 

§         Tyto lhùty mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpeèí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základì stanovení podmínek požární bezpeènosti (napø. Stanovení organizace zabezpeèení požární ochrany).

 

§         Pravidelné kontroly dodržování pøedpisù o požární ochranì se zabezpeèují prostøednictvím odbornì zpùsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany.

 

 

Kontroly se soustøedují také na hasicí pøístroje, jejich umístìní, viditelnost.

 


 


Hasicí pøístroje - umístìní
Kontroly a údržba pro hasicí pøístroje
Oznaèení a vybavení  pro hasicí pøístroje
Základní informace pro  hasicí pøístroje

 

Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

Požární poplachové smìrnice a hasicí pøístroje
Základní hasební látky a jejich úèinky - hasicí pøístroje
Dokumentace požární ochrany Hasicí pøístroje - Katalog
Školení o požární ochranì Preventivní požární prohlídky Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

 


Hasicí pøístoje pìnové | Hasicí pøístoje práškové | Hasicí pøístoje snìhové - CO2 | Hasicí pøístoje vodní | Detektory | Hlásièe | Seznam hasicí pøístroje shop
Povinnosti pøi používání nìkterých spotøebièù | Cvièný požární poplach | Tøídy požárù | Hoølavé látky v únikových cestách | Druhy a kontrola hasicích pøístrojù | Dokumentace