Hasící pøístroje shop infoPovinnost zabezpeèit školení o požární ochranì

 

 

(dle § 16 zákona è. 133/1985 Sb.,

o požární ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù)

 

 

§         Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují èinnosti se zvýšeným požárním nebezpeèím nebo s vysokým požárním nebezpeèím (tzn. èinnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona è. 133/1985 Sb., o požární ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù), jsou povinny zabezpeèit pravidelnì:

-        školení zamìstnancù o požární ochranì, a to zvl᚝:

»       školení vedoucích zamìstnancù o požární ochranì,

»       školení ostatních zamìstnancù o požární ochranì,

-        odbornou pøípravu zamìstnancù zaøazených do preventivních požárních hlídek (pokud je preventivní požární hlídka zøízena),

-        odbornou pøípravu preventistù požární ochrany. (pokud jsou preventisté požární ochrany ustanoveni).

 

§         Povinnost školení zamìstnancù o požární ochranì se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném pomìru k právnické osobì nebo podnikající fyzické osobì.HotwordStyle=BookDefault;  

 

§         Pro fyzické osoby, které se pøíležitostnì zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochranì zabezpeèuje, jestliže tyto osoby vykonávají èinnosti se zvýšeným požárním nebezpeèím nebo s vysokým požárním nebezpeèím nebo pøicházejí do styku s tìmito èinnostmi.

 

§         Výše uvedené druhy školení a odborných pøíprav se provádìjí ve stanovených lhùtách.

 

§         Výše uvedené druhy školení a odborných pøíprav provádìjí osoby s pøíslušným oprávnìním.