Informace k hasícím pøístrojùm a požární ochranì

Hasící pøístroje  - informace - dokumentace - požární ochrana

 

Hasící pøístroje Pro domácnosti

 

»       Základní informace o hasicích pøístrojích

»       Hasicí pøístroje v obytných domech

»       Umístìní hasicích pøístrojù

»       Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

»       Oznaèení a vybavení hasicích pøístrojù

»       Kontroly a údržba hasicích pøístrojù

»       Vyøazení hasicích pøístrojù z provozu

»       Tøídy požáru

»       Bezpeèná vzdálenost spotøebièù od hoølavých hmot

»       Hlásièe požáru

 

 

Hasící pøístroje Pro firmy

Info k hasícím pøístrojùm, legislativa, technické informace

 

»       Základní informace o hasicích pøístrojích

»       Množství a druhy hasicích pøístrojù na pracovišti

»       Umístìní hasicích pøístrojù

»       Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

»       Oznaèení a vybavení hasicích pøístrojù

»       Kontroly a údržba hasicích pøístrojù

»       Revize, plnìní a tlakové zkoušky hasicích pøístrojù

»       Vyøazení hasicích pøístrojù z provozu

»       Tøídy požáru

»       Základní hasební látky a jejich úèinky

 

Povinnosti na úseku požární ochrany v souvislosti s hasícími pøístroji

 

»       Povinnosti podle požárního nebezpeèí

 

·         Povinnosti všech právnických osob a podnikajících fyzických osob

·         Povinnosti pøi provozování èinností se zvýšeným požárním nebezpeèím

·         Povinnosti pøi provozování èinností s vysokým požárním nebezpeèím

 

»       Ostatní povinnosti

·         Preventivní požární prohlídky

·         Dokumentace požární ochrany

·         Školení o požární ochranì

·         Preventivní požární hlídka

·         Podmínky pro hašení požárù a pro záchranné práce

·         Cvièný požární poplach

·         Bezpeèná vzdálenost spotøebièù od hoølavých hmot

·         Komíny a kouøovody

 

 

Èlenìní provozovaných èinností podle požárního nebezpeèí a vybavení hasícími pøístroji

 

»       Èinnosti bez zvýšeného požárního nebezpeèí

»       Èinnosti se zvýšeným požárním nebezpeèím

»       Èinnosti s vysokým požárním nebezpeèím

 

 

Dokumentace požární ochrany

 

»       Druhy dokumentace požární ochrany

 

·         Dokumentace o zaèlenìní do kategorie èinností

·         Posouzení požárního nebezpeèí

·         Stanovení organizace zabezpeèení požární ochrany

·         Požární øád

·         Požární poplachové smìrnice

·         Požární evakuaèní plán

·         Dokumentace zdolávání požárù

·         Øád ohlašovny požárù

·         Tematický plán a èasový rozvrh školení o požární ochranì

·         Dokumentace o provedeném školení o požární ochranì

·         Požární kniha

·         Dokumentace o èinnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popø. požární hlídky

·         Požárnì bezpeènostní øešení

·         Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodù

 

»       Zpracování a vedení dokumentace požární ochrany

»       Schvalování dokumentace požární ochrany

»       Ukládání dokumentace požární ochrany

»       Kontrola dokumentace požární ochrany

 

Školení o požární ochranì

 

»       Povinnost zabezpeèit školení o požární ochranì

»       Druhy školení

 

·         Školení vedoucích zamìstnancù o požární ochranì

·         Školení ostatních zamìstnancù o požární ochranì

·         Odborná pøíprava preventivních požárních hlídek

·         Odborná pøíprava preventistù požární ochrany

 

»       Lhùty školení

»       Oprávnìní k provádìní školení

 

Ostatní informace

 

»       Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

»       Vìcné prostøedky požární ochrany

»       Požárnì bezpeènostní zaøízení

»       Požární technika

»       Složité podmínky pro zásah

»       Ohlašovna požárù

 

 

Hasicí pøístroje - umístìní
Kontroly a údržba pro hasicí pøístroje
Oznaèení a vybavení  pro hasicí pøístroje
Základní informace pro  hasicí pøístroje

 

Použití hasicích pøístrojù podle druhu hasiva

Požární poplachové smìrnice a hasicí pøístroje
Základní hasební látky a jejich úèinky - hasicí pøístroje
Dokumentace požární ochrany Hasicí pøístroje - Katalog
Školení o požární ochranì Preventivní požární prohlídky Odborná zpùsobilost na úseku požární ochrany

 


Hasicí pøístoje pìnové | Hasicí pøístoje práškové | Hasicí pøístoje snìhové - CO2 | Hasicí pøístoje vodní | Detektory | Hlásièe | Seznam hasicí pøístroje shop
Povinnosti pøi používání nìkterých spotøebièù | Cvièný požární poplach | Tøídy požárù | Hoølavé látky v únikových cestách | Druhy a kontrola hasicích pøístrojù |
Hasící pøístroje  - informace - dokumentace - požární ochranaokumentace