Hasící přístroje INFO
Všechny námi nabízené
hasicí přístroje
jsou výhradně od
českých výrobců
Informace k požární ochraně
ZDARMA
BOZP, tabulky rizik - logo
FoggyStop
Hasicí přístroje Shop
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Video katalog
Hledat
Práškový hasicí přístroj 1kg do auta náhled
Práškový hasicí přístroj 1kg do auta
Označení hasicího přístroje náhled
Označení hasicího přístroje
Označení požární hadice  náhled
Označení požární hadice
e-safetyshop

Hasicí přístoje pěnové | Hasicí přístoje práškové | Hasicí přístoje sněhové - CO2 | Hasicí přístoje vodní | Detektory | Hlásiče | Seznam hasicí přístroje shop
Povinnosti při používání některých spotřebičů k zamezení vzniku požárů | Cvičný požární poplach | Třídy požárů - požáry | Hořlavé látky v únikových cestách a požáry
Druhy a kontrola hasicích přístrojů | Dokumentace požární ochrany

HASICÍ PŘÍSTOJE a požáry na HD video | KONTAKT

HOŘLAVÉ LÁTKY V ÚNIKOVÝCH CESTÁCH A SHROMAŽĎOVACÍCH PROSTORECH

Stále častěji jsou pokládány otázky k umístění hořlavých látek v únikových cestách a shromažďovacích prostorech, například otázky výzdoby na školách například ve vestibulu.


Na tuto otázku nelze zcela jednoznačně odpovědět a pro poměrně komplikované podmínky umístění je potřeba tuto věc přenechat k řešení odborníkovi. Vysvětlení je zde:

Vestibul školy bude pravděpodobně součástí únikové cesty. Ovšem zda se jedná o chráněnou či nechráněnou únikovou cestu je potřeba zjistit v projektové dokumentaci stavby. Vyhláška č. 23/2008 Sb. v příloze č. 6 totiž stanoví požadavky pro zajištění požární bezpečnosti na chráněných únikových cestách.

Vestibul může být také považován za shromažďovací prostor (opět zjistíme v projektové dokumentaci stavby). Požadavky vztahující se k úpravě interiéru a shromažďovacího prostoru jsou rovněž uvedeny v příloze č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Zde by platil požadavek, že hořlavé látky (tedy i hořlavá výzdoba na stěnách) nesmí být použity v prostoru přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.

Podrobnější informace jsou uvedeny dále.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která se týká navrhování a provádění nových staveb, stanoví v § 30 také podmínky bezpečného užívání stavby z hlediska požární ochrany. Tyto podmínky musí být do 6 měsíců od nabytí účinnosti dané vyhlášky, tedy k 1. 1. 2009, splněny i u stávajících staveb.

Stávající stavby budou muset od 1. 1. 2009 splňovat mj. následující:

- V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek překročit rozsah uvedený v příloze č. 6, část A, vyhlášky č. 23/2008 Sb., která podrobně stanoví požadavky pro zajištění požární bezpečnosti na chráněných únikových cestách.

- Při umístění materiálu nebo zařizovacího předmětu v nechráněné nebo částečně chráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest.

Poznámka: Pojem chráněná úniková cesta nelze jednotně vztahovat na veškeré únikové cesty. To, zda úniková cesta je nebo není chráněná a zda se tedy na ní vztahují či nevztahují následující požadavky, je stanoveno v projektové dokumentaci stavby.

- Požadavky vztahující se k úpravě interiéru a shromažďovacího prostoru jsou stanoveny v příloze č. 6, část B, vyhlášky č. 23/2008 Sb.
Příloha č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

A.
Požadavky požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě

A.1. Na chráněné únikové cestě lze umístit předmět z hořlavé látky (dále jen „hořlavý předmět“) za těchto podmínek

a) vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,

b) hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,

c) hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany,

d) hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,

e) v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,

f) hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li uvedeno jinak v bodu A.2., je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.A.2. V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit

a) jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží,

b) květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty stanovená výpočtem.

Požadavky podle A.1. písm. a), c), d) a e) a A.4. nejsou dotčeny.


A.3. Hořlavý předmět neuvedený v A.1. a A.2. lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže

a) jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň musí být splněna podmínka podle § 19 odst. 3.,

b) jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku podle § 19 odst. 3 a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje tyto požadavky - třídu reakce na oheň nejméně D podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 5 nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 3 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Požadavky podle A.1. písm. a) a e) a A.4. nejsou dotčeny.

§ 19 odst. 3
Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být v prostorech určených pro shromažďování osob prokázáno zkouškou provedenou podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 10, že
a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a
b) čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.


A.4. Předměty uvedené v A.1 . až A.3. nesmí svým umístěním,

a) ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,

b) zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 část 2,

c) bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.A.5. Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí být splněny podmínky podle A.1. písm. d) a A.4. písm. a) a c), přičemž vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření.


A.6. V chráněné únikové cestě lze umístit jeden hořlavý předmět umělecké či historické hodnoty nepřesahující rozměry 2 x 2 m za podmínky, že je stavba v části umístění tohoto předmětu zajištěna

a) elektrickou požární signalizací a zároveň stabilním hasicím zařízením, nebo

b) elektrickou požární signalizací a osobou schopnou provést prvotní hasební zásah po dobu přítomnosti osob ve stavbě.


Hořlavý předmět nesmí zasahovat do prostoru chráněné únikové cesty víc než 5 cm. Textilní hořlavé předměty nejsou přípustné.
Podmínky podle A.1. písm. a), b), c), d) a e) a A.4. písm. a) a c) platí obdobně.


A.7. Hořlavé předměty a předměty podle A.6. lze umístit pouze v chráněné únikové cestě s nejvyšší kapacitou.


A.8. Na umístění nehořlavých předmětů se uplatní podmínky podle A.1. písm. d) a A.4.


A.9. V části únikové cesty mající funkci požární předsíně nesmí být umístěny hořlavé předměty.


A.10. Podmínky podle této přílohy se nevztahují na

a) hořlavé předměty nebo hořlavé části stavebních konstrukcí, které jsou součástí stavby, pokud je jejich užití v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 část 2,

b) povrchovou úpravu provedenou v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 část 2.

B.
Požadavky požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich částí vztahující se k úpravě interiéru a shromažďovacího prostoru


B.1.
Úprava interiéru, která nepodléhá řízení podle zvláštního právního předpisu, musí splnit tyto podmínky

a) hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají nesmí být použity
1. nad místy, kudy unikají osoby,
2. ve shromažďovacích prostorech v celém podhledu a prostoru pod stropem;

b) hořlavé látky nesmí být použity v jiných prostorech určených pro více než 10 osob, pokud celková plocha použití zahrnuje více než 30 % plochy pod stropem. Hořlavé látky nesmí být dále použity v prostoru přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.


B.2. Hořlavé látky nebo látky které při hoření nebo tepelném rozkladu jako hořící odkapávají nebo odpadávají nesmí být použity nad venkovním shromažďovacím prostorem podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 5.

Z uvedeného textu je zřejmé, že posouzení těchto otázek je nutné svěřit odborníkovi.