Hasící přístroje INFO
Všechny námi nabízené
hasicí přístroje
jsou výhradně od
českých výrobců
Informace k požární ochraně
ZDARMA
BOZP, tabulky rizik - logo
FoggyStop
Hasicí přístroje Shop
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Video katalog
Hledat
Pěnové hasicí přístroje 9kg (PQ6PCZ) náhled
Pěnové hasicí přístroje 9kg (PQ6PCZ)
Ohnivý kruh náhled
Ohnivý kruh
Práškový hasicí přístroj 1kg do auta náhled
Práškový hasicí přístroj 1kg do auta
e-safetyshop

Hasicí přístoje pěnové | Hasicí přístoje práškové | Hasicí přístoje sněhové - CO2 | Hasicí přístoje vodní | Detektory | Hlásiče | Seznam hasicí přístroje shop
Povinnosti při používání některých spotřebičů k zamezení vzniku požárů | Cvičný požární poplach | Třídy požárů - požáry | Hořlavé látky v únikových cestách a požáry
Druhy a kontrola hasicích přístrojů | Dokumentace požární ochrany

HASICÍ PŘÍSTOJE a požáry na HD video | KONTAKT

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.
 
Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí (pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím) nebo organizační směrnice pro zabezpečení požární ochrany (pro činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím), prověřuje se formou cvičného požárního poplachu:

- účinnost požárních poplachových směrnic,

- úplnost a správnost požárního evakuačního plánu.

 
Cvičný požární poplach se provádí nejméně jednou za rok a jeho vyhlášení se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.
 
 
Cvičný požární poplach tedy prověřuje zejména:

- způsob vyhlášení požárního poplachu (pro zaměstnance, HZS, obsluhu požárně bezpečnostních zařízení, pro další přítomné osoby apod.),

- postup při vyhlášení poplachu (evakuace, zdolávání požáru),

- telefonní čísla uvedená v požární dokumentaci a jejich správnost (čísla tísňového volání, pohotovostní a havarijní služby – zejména v případech, kdy je nutná předvolba pro volání z daného objektu),

- dostupnost a viditelnost požární dokumentace a značení (požární poplachové směrnice, evakuační plán, značení únikových cest a východů, bezpečnostní a výstražné tabulky),

- dostupnost, viditelnost a provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů a hydrantů,

- činnost osob odpovědných za organizaci evakuace osob, zvířat a majetku (usměrňování pohybu osob, shromažďování na určeném místě, kontrola počtu evakuovaných osob a zvířat, střežení materiálu apod.),

- činnost dalších osob, které mají v případě požárního poplachu přidělený určitý úkol,

- způsob zajištění první pomoci postiženým,

- funkčnost věcných prostředků požární ochrany (osobní ochranné prostředky, prostředky pro záchranu a evakuaci osob, spojovací a komunikační prostředky apod.),

- funkčnost požárně bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, stabilní hasicí zařízení, protivýbuchové zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární klapky, požární ucpávky, evakuační rozhlas, požární dveře apod.)

 
Dále se při cvičném požárním poplachu prověřují konkrétní činnosti a postupy, které vycházejí ze schválené požární dokumentace objektu, pro který se cvičný poplach vyhlašuje.